oficiální web města

Poplatky za odpady
lze hradit ročně během února nebo pololetně:
na 1. pololetí během února a na 2. pololetí do 15.8. daného roku.

Poplatky z hrobového místa
se hradí v termínu dle smlouvy. Poplatek za m² činí ročně 50,- Kč pro Dolní Bousov a 32,- Kč pro Bechov a Vlčí Pole.

Číslo účtu, na který se zasílají platby:
483197329/0800
(odpady, hrobová místa)

Platby vodného a stočného
hlásit stav vodoměru do 15.1. a do 15.7. příslušného roku. Cena vodného od 1.1.2024 do 31.12.2024 činí 38,26 Kč/m³ bez DPH, 42,85 Kč/m³ s DPH, cena stočného činí 44.27 Kč/m³ bez DPH,
49,58 Kč/m³ s DPH. Platby uhradit do data splatnosti vystavené faktury.

Číslo účtu hospodářské činnosti města, na který se zasílají platby vodného a stočného:
20036-483197329/0800


Informace pro poskytovatele ubytovacích služeb

Městský úřad Dolní Bousov upozorňuje poskytovatele ubytovacích služeb na povinnost danou Obecně závaznou vyhláškou města Dolní Bousov o místním poplatku z pobytu.

Uvedená OZV byla zveřejněna ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 20. 6. 2022, účinnost nabyla 5. 7. 2022 (dostupné na https://sbirkapp.gov.cz).

Předmětem místního poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Sazba poplatku činí 30 Kč za každý započatý den s výjimkou dne jeho počátku.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen podat správci poplatku – Městskému úřadu Dolní Bousov odbor místního hospodářství – ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.

Tiskopisy k ohlášení poplatku z pobytu a čtvrtletní výkaz pro odvod místního poplatku z pobytu:

Úplné znění OZV o místním poplatku z pobytu naleznete ne webu města, nebo ve výše uvedené Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků.