oficiální web města

Zákon č. 106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím – dále jen InfZ

1. Oficiální název:

Město Dolní Bousov

2. Důvod a způsob založení:

Právní postavení Města Dolní Bousov, územního samosprávného celku a právnické osoby upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ze dne 12.4.2000, v platném znění.

3. Organizační struktura:

4. Kontaktní informace:
Telefon: +420 326 396 659
e-mail: podatelna@dolni-bousov.cz
Identifikátor datové schránky: ibfbesk

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
Dolní Bousov
PSČ 294 04 Dolní Bousov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
Dolní Bousov
PSČ 294 04 Dolní Bousov

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny městského úřadu
PO 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30
ST 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30
Poslední klient bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Provozní doba městského úřadu
ÚT 8:00 – 11:30 a 12:30 – 14:30
ČT 12:30 – 14:30
PÁ zavřeno
V těchto dnech doporučujeme osobní návštěvu předem dojednat, úředníci mohou být na řízení v terénu

4.4 Telefonní čísla
Obecní úřad: +420 326 396 659

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky
www.dolni-bousov.cz

4.7 Adresa e-podatelny
www.dolni-bousov.cz/podatelna

4.8 Další elektronické adresy a kontakty
Veškeré kontaktní informace zde
Identifikátor datové schránky: ibfbesk
E-mail:  podatelna@dolni-bousov.cz

5. Případné platby lze poukázat:

 • bezhotovostní platbou na účet Města Dolní Bousov: číslo účtu: 483197329/0800
  číslo účtu hospodářské činnosti města, na který se zasílají platby vodného a stočného:
  20036-483197329/0800
 • v hotovosti v kanceláři Městského úřadu

6. IČ: 00237680

7. DIČ: CZ00237680

8. Dokumenty:

9. Žádosti o informace:

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádost o poskytnutí informace, se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Místo a způsob podání žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen informace)

 • Písemné podání na kontaktní poštovní adresu
 • Elektronické podání na adresu elektronické podatelny:
  podatelna@dolni-bousov.cz
 • Ústní podání při osobní návštěvě na adrese městského úřadu nebo telefonicky

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu.

Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Každá fyzická i právnická osoba může podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání těmito způsoby

 • ústně na Městském úřadě Dolní Bousov
 • písemně osobním předáním na Městském úřadě Dolní Bousov
 • písemně na poštovní adresu Městského úřadu Dolní Bousov, Náměstí T.G.Masaryka č.p. 1, 294 04 Dolní Bousov
 • elektronicky na e-mail: podatelna@dolni-bousov.cz

Na ústní žádost poskytne Městský úřad Dolní Bousov v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

11. Opravné prostředky:

(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu nebo stížnost a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Odvolání

 1. Proti rozhodnutí povinného subjektu může ten, jehož se odmítnutí poskytnutí informace týká, podat odvolání.
 2. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí u povinného subjektu na adrese: Městský úřad Dolní Bousov, Náměstí T.G.Masaryka č.p. 1, 294 04 Dolní Bousov
 3. Odvolání lze podat pouze písemnou formou.
 4. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, v čem je spatřováno porušení výše uvedeného zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis osoby.
 5. Povinný subjekt je povinen předložit odvolání odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 6. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.
 7. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu je možné domáhat se ochrany u soudu.

Stížnost

 1. Na postup při vyřizování žádosti o informace povinným subjektem lze podat stížnost.
 2. Stížnost lze podat pouze z důvodů taxativně uvedených:
 1. žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,
 2. kterému v zákonné nebo prodloužené lhůtě nebyla poskytnuta informace nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace,
 3. kterému byla poskytnuta informace částečně, aniž bylo rozhodnuto o zbytku žádosti vydáním rozhodnutí o odmítnutí informace,
 4. žadatel nesouhlasí s výší úhrady,
 1. Stížnost se podává písemně u povinného subjektu a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo marným uplynutím lhůty pro poskytnutí informace podle bodu 2.,
 2. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 3. Povinný subjekt je povinen předložit stížnost nadřízenému orgánu ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy stížnost obdržel, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví.
 4. Nadřízený orgán o vyřízení stížnosti rozhodne ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla předložena.

12. Formuláře:

 • formuláře ke stažení zde
 • formuláře Stavebního úřadu zde

13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací

(popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) naleznete na Portálu veřejné správy ČR – Informace zde: https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

14. Nejdůležitější předpisy:

(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Nejdůležitější používané předpisy
Právní předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí na Městském úřadu Dolní Bousov, v pracovních dnech v době, po kterou je obecní úřad otevřen pro veřejnost (otevírací hodiny).
K elektronickému nahlédnutí zde.

Právní předpisy města Dolní Bousov (obecně závazné vyhlášky a nařízení) k fyzickému nahlédnutí na Městském úřadu Dolní Bousov, v pracovních dnech v době, po kterou je městský úřad otevřen pro veřejnost (otevírací hodiny).
K elektronickému nahlédnutí: vydané právní předpisy města zde

15. Úhrady za poskytování informací: sazebník

16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.: naleznete zde

17. Organizace:

Příspěvkové organizace:

 • Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov

Organizační složky:

 • Pečovatelská služba
 • Jídelna DPS
 • Městská knihovna a Informační centrum